Những đất nước khác

Blue Genetics đang tiến hành xin giấy phép nhập khẩu từ chính quyền liên quan và lựa chọn những đối tác để thiết lập trung tâm nhân giống ở tất cả các thị trường có nhu cầu về tôm thẻ chân trắng bố mẹ hiện tại và trong tương lai.

Chúng tôi sẽ cập nhập trang này về những thông tin cơ bản thường xuyên khi đạt được giấy phép và hoạt động của các đối đối tác bắt đầu triển khai.

Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ với chúng tôi.